Projectes d'Activitat

Als projectes d’activitats realitzats a DR ENGINYER ATANASI JORNET SL es realitza una memòria descriptiva que té per objecte, la sol·licitud per a l’obtenció de la llicència de la activitat demanada a Barcelona o rodalies. Es compleix que al local s’adequaran les instal·lacions per complir amb els requeriments de l’activitat.

Es realitza d’acord a Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d`activitats, de conformitat amb la seva disposició final tercera .11/08/2010. Així com les ordenances de la ciutat de Barcelona que s’adjunten en el apartat 2. S’adjunten plànols corresponents a l’actuació i d’emplaçament de l’activitat a cada projecte realitzat.

Alçada de xemeneïa i aire condicionat façana

Rètols que ha de disposar un local segons l'activitat

Resistencia al foc de parets i elements estructurals CTE DB-SI

Dimesionat dels elements de l'evacuacio i reaccions al foc CTE DB-SI

Sanitaris segons aforament Ordenança Barcelona

Sanitari usable inferior 50 persones

Esquema sanitari (51-250 persones)

Sanitari SUA Doble transferencia

Sanitari DECRET 135/1995

Amplada portes no recorregut evacuació

Nova activitat Ciutat Vella

Simulador actividades Barcelona

Eexemple COMUNICAT III.3 COMERCIAL

Horari obertura-tancament Discoteca, bar Musical i altres local musicals

Horari obertura-tancament Bar, restaurant

Horari obertura-tancametn tenda de roba, bassars, locals d'alimentació, supermercats

Horari obertura-tancament  serveis, tendas de conveniència no més de 500 m2 (quiosc, llibres, discos...), autoserveis, perruqueries, pastisseries