Condicionament Acústic

LA ENGINYERIA ACUSTICA DE BARCELONA

Desenvolupa projectes de tractament acustic per donar compliment a l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona 2011 i la modificació dels seus annees del 2014. Aquests projectes són necessaris per l'obertura d'un nou local i també es requereixen quan ha hagut denuncies per molèsties als veïns i cal condicionar el local. Aquest porjecte permetrà que es pugui solucionar el problema amb els veïns i arxivar l'expedient d'inspecció (A ciutat de Barcelona es coneix com AUTORITAS).

Així mateix també oferim el servei de la limitació mecànica de minicadenes i també per software de televisió existents en locas de restauraci-o classificats dins del Grup IV a 78 dBA i Grup III a 80 dBA a 1 metre de distància de la TV i minicadena donant compliment als requeriments de la OMA  per aquest tipus d'aparells.

La empresa disposa de tots els aparells i la experiencia necessaria per pogué fer aquest projectes amb èxit.

Projectes de tractament acústic i procediment segons la OMA, Ordenança Medi Ambient de Barcelona

Exemple de resultats d'un assaig d'aïllament ISO 140-4

Exemple de resultats d'un assaig d'impactes segons ISO 140-7

Detalls acústics

Exemple corba d'absorció material TECNO ESPUMA

Exemple d'absorció en funció de la cavitat d'aire

Presentació Jornades Tècniques Escola del Treball