Instrumentació

Abast de la història metrològica:

• Manòmetre
• Termòmetre
• Transmissor de fluxe
• Transmissor de nivell
 
Inspeccions realitzades: Experience sheet
 
Es poden veure algunes fotografies dels equips inspecionats