Camp d'actuació: Limitador de so i Acústica

Degut a la normativa de Barcelona sobre la limitació de só, la empresa DR ATANASI JORNET SL porta varis anys dedicats a aquest tema. Garantin així una limitació de so de qualsevol establiment d'una manera rápida, legal i a un preu molt econòmic.

DISTRIBUIDOR OFICIAL ECUDAP CATALUNYA Telèfon 93 246 61 92

Com a conseqüència de la instal·lació d’aparells reproductors per música a qualsevol establiment, es procedeix a la instal·lació d’un limitador-registrador dels equips musicals així s’asseguri que els usuaris no puguin manipular els nivells d’emissió, de manera que sota cap circumstància les emissions puguin superar els límits admissibles segons la normativa Metropolitana.

En compliment de l’Annex II.15 Classificació de les activitats en funció del nivell d’emissió acústica interior, la activitat de restauració que disposa d’equip de reproducció sonora amb un nivell Leq(60s) superior a un número de dBA segons el tipus d'activitat i que en compliment de l’article 46-5 les activitats que es realitzin en espais tancats hauran de complir els valors mínims d’aïllament acústic respecte dels habitatges en contigüitat establerts a l’annex II.8 de la present Ordenança i, en tot cas, hauran de disposar de l’aïllament necessari per garantir als habitatges més afectats el compliment dels valors límit d’immissió establerts per a ambients interiors. Els establiments i les activitats incloses en algun dels grups esmentats hauran de complir una sèrie de requeriments tècnics, els quals també hauran d’estar especificats a l’estudi d’impacte acústic.